Καταστατικό

Εδώ υπάρχει το ισχύον καταστατικό της κοινότητας

Στα ελληνικά

Stadgar_gr_reviderat gr